Mitä etnologia ja antropologia on?

Syksyllä 2017 etnologian oppiaine muuttui etnologian ja antropologian oppiaineeksi.

Etnologi tutkii arkielämän kulttuuria ja sen muutosta. Etnologia on laaja-alainen tieteenala, joka yhdistää kansatieteen, folkloristiikan ja enenevässä määrin myös antropologian näkökulmia. Etnologia on perinteisesti painottunut Suomen ja sen lähialueiden ja antropologia puolestaan kaukaisempien kulttuurien tutkimukseen. Tänä päivänä näiden oppiaineiden rajat ovat kuitenkin liudentuneet niin, että antropologit voivat tutkia omaa kulttuuriaan ja etnologit vieraita kulttuureja.

Etnologit ja antropologit tulkitsevat inhimillistä kulttuuria kenttätyön menetelmin ruohonjuuritasolta käsin. Näiden oppiaineiden ainutlaatuisuus piilee niiden teoreettisissa näkökulmissa ja menetelmissä, jotka kattavat haastattelut, osallistuvan havainnoinnin, tekstiaineistojen analyysin, kriittisen ja holistisen lähestymistavan sekä kontekstualisoinnin. Tutkimuskohteita pyritään aina tarkastelemaan laajempaa kulttuurista taustaansa vasten.

Jyväskylän yliopiston etnologian oppiaineessa tutkitaan niin etnisyyttä, uskontoja, sukupuolijärjestelmää, muistitietoa, kulttuuriperintöä ja ideologioita kuin teknologian käyttöä ja merkityksiä, maahanmuuttoa, kansainvälisiä kehityskysymyksiä ja sosiaalipalveluja Suomessa. Etnologin tutkimuskohteet voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla. Näkökulmissa painottuu tutkimuksen yhteiskunnallisuus. Suomen ja sen naapurimaiden lisäksi Jyväskylän yliopiston etnologian tutkimus suuntautuu nykyään myös Etelä-Aasiaan ja Afrikkaan. Myös etnologian ajallinen ulottuvuus on laaja: tutkimusta voi tehdä historiallisista aiheista tai keskittyä nykyaikaan. Jyväskylän yliopiston etnologiassa korostuu tutkimuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Monet oppiaineen tutkimushankkeista pyrkivät löytämään vastauksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Etnologit ja antropologit työllistyvät muun muassa museo- ja arkistoalalle, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin sekä yrityksiin. Etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimekkeillä: tutkija, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, tohtorikoulutettava, toiminnanjohtaja, suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, ohjaaja (vastaanottokeskus), tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori) sekä kouluttaja (maahanmuuttajatyö). Nimikkeet on poimittu vuonna 2011 tehdyn työllistymiskyselyn vastauksista.

Historian ja etnologian laitoksen verkkosivut 25.1.2017