Kansatieteestä KUMUun

Etnologiaa, antropologiaa ja kulttuuripolitiikkaa

Suomalaisen ja vertailevan kansanelämän professuuri perustettiin Jyväskylän yliopistoon vuonna 1964. Oppiaineen alaisuudessa opetettiin ensivaiheessa sekä suomalaista ja vertailevaa kansatiedettä että suomalaista ja vertailevaa kansanrunouden tutkimusta. Nimi etnologia otettiin käyttöön vuonna 1973. Samana vuotena kansanrunouden tutkimus eriytyi omaksi oppiaineekseen ja oppiainevalikoima täydentyi kulttuuriantropologialla. Syntyi oppiainekokonaisuus, jossa oli piirteitä suomalaisesta kansatieteestä, kansanrunoudentutkimuksesta ja antropologiasta.

Syksyllä 2017 etnologian oppiaine muuttui etnologian ja antropologian oppiaineeksi, ja keväällä 2019 Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa eli KUMU korvasi uutena hakukohteena etnologian ja antropologian sekä kulttuuripolitiikan opetusohjelmat. Uudistuksella haluttiin karsia päällekkäistä koulutustarjontaa ja profiloitua eri tavalla kuin muut kulttuurialan kouluttajat. KUMUssa kulttuuria ja yhteiskuntaa lähestytään etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Tutkinto-ohjelmassa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen jakamia kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä, kulttuurien moninaisuutta, kulttuurin ja taiteen politiikkaa ja hallintoa sekä kulttuurin taloutta.

Mikä KUMU?

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja kulttuureita etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Erilaisia ilmiöitä opitaan ymmärtämään haastattelemalla ja havainnoimalla ihmisiä, tutkimalla arkistoja, mediaa ja verkkoa sekä analysoimalla puhetta, tekstiä ja tilastoja.

Meitä kiinnostavat kaikenlaiset kulttuuriset ilmiöt kuten traditiot, rituaalit, taide, media, arki, yhteisöt ja elämäntavat sekä kultuuria koskeva päätöksenteko. KUMU ei myöskään kaihda yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten haasteiden, kuten eriarvoisuuden, köyhyyden, riippuvuuksien, osattomuuden, väkivallan ja konfliktien, tutkimista.

KUMUsta valmistunut on kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden asiantuntija. Hän voi työllistyä kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, järjestöihin, yrityksiin, museoihin ja arkistoihin sekä enenevissä määrin maahanmuuttoon ja hallintoon liittyviin tehtäviin. Monet työskentelevät tutkijoina, toimittajina tai opetus- ja viestintäalalla.

KUMU on etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan yhdistävä tutkinto-ohjelma – ainoana maailmassa! Tutkinto-ohjelma on perustettu vastaamaan haasteeseen, jonka nopeasti muuttuva maailma esittää perinteiselle kulttuurien tutkimukselle. Tutustu opintosuunnitelmaan tästä.

KUMU pähkinänkuoressa

1. KUMU yhdistää humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja opetusta ainutlaatuisella tavalla Suomessa. Opiskelijasta kehittyy monipuolinen kulttuurialan asiantuntija.

2. KUMU on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen tutkimuspohjaisen kehittämisen edelläkävijä Suomessa. Opetuksessa panostetaan poikkeuksellisen paljon työelämäläheisyyteen ja projektityön opetteluun sekä työelämän eri trendeihin, malleihin ja käytäntöihin. KUMU varmistaa, että opiskelijoilla on työelämäläheistä osaamista ja kontakteja työnantajiin, mikä auttaa nopeaan työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

3. KUMUssa käytetään opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä ja konnektiivista pedagogiikka, mikä ohjaa henkilökuntaa, opiskelijoita ja yhteisöjä olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkimuslähtöinen opetus, monitieteisyys, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kansainvälisyys ovat olennaisimmat periaatteemme. Opiskelijoiden vuorovaikutus alumnien kanssa auttaa urasuunnittelussa.

4. KUMUn opetuksessa yhdistyvät monipuoliset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät. Opiskelijoilla on poikkeuksellisen laajat menetelmälliset taidot.

5. KUMU ymmärtää käsitteen kulttuuri poikkeuksellisen laajasti, sillä määritelmään sisältyvät sekä kulttuurien tutkimuksen että taidealojen näkökulmat. KUMU tarjoaa täysin uniikkeja näkökulmia kulttuuriin. Suomesta ei löydy toista koulutusohjelmaa, joka yhdistää kulttuurien tutkimuksen perinteiset alat (kansatiede, folkloristiikka, antropologia) ja kulttuuripolitiikan. Kulttuuripolitiikkaa ylipäätään ei opeteta muualla Suomessa, ja ulkomaillakin koulutusta on vähän.

Historian ja etnologian laitoksen verkkosivut 11.9.2019